จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.  นักเรียนอ่านและเขียนคำควบกล้ำ กร ได้ถูกต้อง

๒.  นักเรียนอ่านสะกดคำ  และเขียนคำจากคำสะกดคำควบกล้ำ กรได้ถูกต้อง

๓.  นักเรียนนำคำควบกล้ำ กร เติมลงในช่องว่างได้ถูกต้อง           

๔.  นักเรียนนำคำควบกล้ำ กร มาแต่งประโยคได้