ถ้อยคำที่ใช้อยู่ในภาษาไทยทุกวันนี้ มีทั้งที่เป็นคำไทยเเท้ และคำที่มาจากภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาชวา ฯลฯ
   การที่เราจะทราบได้ว่า คำใดมาจากภาษาใดนั้น เราอาจอาศัยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภานเป็นเครื่องมือได้อย่างหนึ่ง และใช้วิธีศึกษาลักษระของคำในภาษานั้นๆ อีกอย่างหนึ่ง การสังเกตความแตกต่างระหว่างคำไทยเเท้ และคำที่มาจากภาษาอื่น จะช่วยให้เรามีความรู้ทางภาษาไทยกว้างขวางขึ้น และช่วยให้เราสามารถใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย