เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างกัน ซึ่งการที่เสียงในภาษาจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต้องอาศัยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเสียง สำหรับอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียง ได้แก่ ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก ฟัน ลิ้น เพดานปาก ลิ้นไก่ กล่องเสียง หลอดลม และปอด             

เสียงในภาษาไทย มี ๓ ชนิด คือ ๑.) เสียงสระ หรือเสียงแท้ ๒.) เสียงพยัญชนะ หรือเสียงแปร และ ๓.) เสียงวรรณยุกต์ หรือเสียงดนตรี