การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง โวหารภาพพจน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โวหารภาพพจน์” จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โวหารภาพพจน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6