จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.บอกความหมายและชนิดของคำนามได้ถูกต้อง
.บอกหน้าที่ของคำนามแต่ละประเภทตามที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
.จำแนกและวิเคราะห์ชนิดของคำนามที่ใช้ในประโยคสื่อสารได้
. สามารถใช้คำนามในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง