แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด การแต่งกาพย์ยานี๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นนวัตกรรมสำหรับจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการแต่งกาพย์ยานี๑๑ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนใช้ได้ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
๑. นักเรียนควรฟังคำแนะนำวิธีการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลจากครูผู้สอนให้เข้าใจ
๒. นักเรียนควรอ่านและทำแบบทดสอบก่อนเรียนตามที่กำหนดไว้ในแบบฝึกเสริมทักษะให้ครบทุกกิจกรรม
๓. นักเรียนควรตั้งใจศึกษาและทำความเข้าใจคำชี้แจง และคำสั่งก่อนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแบบฝึกเสริมทักษะต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบฝึกเสริมทักษะ
๔. นักเรียนควรอ่านทบทวนแบบฝึกเสริมทักษะแต่ละแบบฝึกที่ทำทุกครั้งก่อนส่งครูเพื่อตรวจทานความถูกต้อง
๕. นักเรียนควรสำรวจตนเองว่าทำคะแนนในแบบฝึกเสริมทักษะในแต่ละแบบฝึกและแบบประเมินต่างๆ ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับใด เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้น
๖. ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะชุดการแต่งกาพย์ยานี๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยฉบับนี้ ควรสอบถามจากครูผู้สอนทุกเรื่อง