1.นักเรียนสามารถแยกแยะชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทยได้

2.นักเรียนสามารถบอกหน้าที่ของคำในภาษาไทยได้