การอ่านออกเสียง การสะกดคำ และบอกความหมายของคำที่อยู่ใน

มาตราตัวสะกดต่างๆ ได้ถูกต้องจะทำให้สามารถอ่านบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง

 และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น ในชีวิตประจำวันได้