จุดประสงค์
1. บอกความหมายของคำนาม ได้
2. บอกประเภทของคำนาม ได้
4. แยกคำนาม ในรูปประโยคที่กำหนดให้ได้