จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายความหมายของคำมูลได้
๒. จำแนกลักษณะของคำมูลได้
๓. เขียนเรื่องราวโดยใช้คำมูลเป็นส่วนประกอบได้