เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง