เพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี และนำคุณธรรมมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน