จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจถึงเนื้อหาของวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี

2. บอกลักษณะและจุดเด่นของตัวละครแต่ละตัวได้ 

3. สามารถนำข้อคิดมาปรับใจในชีวิตประจำวันได้