ทฤษฏีการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้        การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหานอกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การประเมินผลการเรียนรู้