การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น                                    3(2-2-5)

Introduction to Digital Photography for Communication

ส่วนประกอบและการทำงานของกล้องดิจิตอล ชนิดของกล้องดิจิตอล เลนส์ อุปกรณ์เสริม หลักการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลตั้งแต่ การเลือกไฟล์ภาพ การตั้งค่าความละเอียดของภาพ ระบบบันทึกภาพ การตั้งความสมดุลของแสงสีขาว การวัดแสง การชดเชยแสง และการตั้งค่าความไวแสง ศึกษาการจัดองค์ประกอบภาพ การให้แสง การถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการตกแต่งภาพเพื่อการสื่อความหมาย