รายวิชาชีวเคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1