มุ่งให้ผู้เรีบนมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการในการส่งเสริมองค์ความรู้ทางปศุสัตว์

         ความสําคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตสุกร พันธุ์สุกร การจัดการฟาร์มสุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหารสุกร โรคและการป้องกันโรค การสุขาภิบาล ปัญหาและแนวทาง แก้ปัญหาสําหรับการผลิตสุกร การตลาดสุกร ฝึกปฏิบัติงานจริง