การเลือกและวิเคราะห์ปัญหาทั่วไปและปัญหาเฉพาะเรื่องทางการศึกษา ตลอดจนวิธีแก้ปัญหา การเขียนผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหานั้น ตลอดจนการทาโครงงานพิเศษในการแก้ปัญหาและการนาไปใช้ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ บทเรียนบนเว็บ หรืออื่นๆ

มุ่งศึกษาระเบียบ กฎ กติกา และมารยามทางสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในบริบทสังคมไทยและสากล ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา


ระบบเลขจำนวนจริง ระบบเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การคำนวณเลขฐาน ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีเซต พีชคณิตแบบบูลีน ลอจิกเกต แผนผังคาร์โนห์ เวกเตอร์ เมทริกซ์ ทฤษฎีกราฟ ฝึกปฏิบัติการจำลองวงจรลอจิกเกต บล็อกเบสโปรแกรมมิ่ง หลักการพื้นฐานการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลักการและแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบและการคิดเชิงนามธรรม กรณีศึกษาการคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาใน ชีวิตประจำวัน