เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ สำนักข่าว สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์การประเมินคุณค่าข่าว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข่าว การนำเสนอข่าว ตลอดจรรยาบรรณวิชาชีพและอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการนำเสนอข่าวและสถานการณ์