แนวคิด การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ กระบวนการเทคนิคการการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ เรียนรู้บทบาทวิเคราะห์ผู้ส่งสารและผู้รับสารในยุคดิจิทัล บูรณาการใช้สื่อใหม่อย่างเหมาะสม สามารถนำการสื่อสารยุคดิจิทัลมาปรับใช้ในศาสตร์และในชีวิตประจำวันได้


คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎี หลักพื้นฐานของการโฆษณา บทบาทของการโฆษณาที่มีต่อผู้บริโภค วิเคราะห์สินค้าตลาดและผู้บริโภค กระบวนการโฆษณา การวางแผนงาน การเลือกใช้สื่อและการประเมินผลการโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา หน้าที่และบริการของบริษัทตัวแทนโฆษณา จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโฆษณา

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการโฆษณาเบื้องต้น

1.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ในการโฆษณาเบื้องต้น

1.3 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความเป็นภาวะผู้นำในจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.4 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทำงานเป็นทีม

1.5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมในการโฆษณาเบื้องต้น