ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน  กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษา และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ