หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้  ทฤษฎีและรูปแบบการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การบูรณาการแบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน (Principles, concepts and guidelines for making learning plans; management of learning and environment for learning; theories and models of learning management that equip learners with analytical and creative thinking and problem solving; theories and learning models and development of learning model management; designing and organizing learning experiences; integration of inner and outer learning content clusters;  techniques and methods of learning management, classroom management; use and production of materials and learning innovation development; child-centered learning management; learning assessment; making learning management plan and its implementation; integration of inclusive learning; development of school learning center; creating learning atmosphere;   being a role model of learners)