เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ องค์ประกอบศิลป์กับงาน ศิลปะและออกแบบ รูปทรงของผลงานศิลปะและออกแบบ เนื้อหาของผลงานศิลปะและออกแบบ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและออกแบบ ทัศนธาตุ เอกภาพ ดุลยภาพ จังหวะ สัดส่วน เอกภาพของ ทัศนธาตุ หลักการออกแบบพื้นฐาน องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบพื้นฐาน การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและออกแบบพื้นฐานเพื่อท้องถิ่น

ความสำคัญของการถ่ายภาพ ส่วนประกอบและความหน้าที่ของกล้องถ่ายภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์การถ่ายภาพ และการประยุกต์การถ่ายภาพมาใช้ในศิลปศึกษา