ความสำคัญของการถ่ายภาพ ส่วนประกอบและความหน้าที่ของกล้องถ่ายภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ หลักการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์การถ่ายภาพ และการประยุกต์การถ่ายภาพมาใช้ในศิลปศึกษา