ความสำคัญของสารสนเทศและทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แหล่งสารสนเทศทั้งแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุด แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต และแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศจากเครื่องมือสืบค้นสารสนเทศ เช่น เว็บโอแพค (WebOPAC) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) และเครื่องมือสืบค้นในอินเทอร์เน็ต เช่น Search Engine การประเมิน การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเรียบเรียงสารสนเทศ การอ้างอิง การใช้และเผยแพร่สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย

Importance of information and information literacy skill for learning in 21st Century, information sources include institute source such as libraries, internet source and other sources, information resources, information searching from tools such as WebOPAC, Union Catalog, online database and other tools such as search engine, evaluation, analysis
and synthesis of information, arrangement, citation and references, using and distributing information ethically and legally