ความหมายและปรัชญาของสุนทรียภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสุนทรียภาพกับการเห็น การฟังและการเคลื่อนไหว สุนทรียภาพทางด้านวัฒนธรรม องค์ประกอบของสื่อและการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ การวิจารณ์ความงามในเชิงสุนทรียภาพและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

Meaning and philosophy of aesthetics; relation between aesthetic and visualization, hearing and movement; aesthetic of cultures; elements of materials and activity designs focusing on arts, music and dramatic arts; beauty of aesthetics criticism; application of knowledge of aesthetics to living


ประวัติและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์ ประเภทของนาฏศิลป์ ที่มาของเพลง จังหวะ ลีลา เครื่องแต่งกายตามความเหมาะสม นาฎยศัพท์ การละคร การปฏิบัตินาฏศิลป์ การละเล่นพื้นเมือง เพลงประกอบท่ารำและการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

History of dance; types of dance, original of the rhythmic rhythm, costume according to the appropriateness, dance vocabulary, drama, dance practice. Native play Dance music and learning management design to develop learners in basic education curriculum