ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและการใช้งานเกี่ยวกับตัวนำ ตัวต้านทาน ฉนวนสารกึ่งตัวนำโครงสร้างสัญลักษณ์ แบบและชนิดตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ รีเลย์ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำไดโอด วงจรกรองกระแส (Rectifier) แบบต่าง ๆ และฟิลเตอร์ แบบต่าง ๆ operating point กราฟลักษณะสมบัติ ค่าพารามิเตอร์ และค่าสำคัญต่าง ๆ ที่บอกไว้ในคู่มือของไดโอด และทรานซิสเตอร์ วงจรทรานซิสเตอร์ แบบ CB, CE และ CC การไบแอสทรานซิสเตอร์ แบบต่างๆ load line การศึกษาชนิดและการประยุกต์ใช้งานแบบต่างๆ ทั้งแบบดิจิตอลและแบบลิเนียร์ไอซี ไอซีออปแอมป์ งานปฏิบัติการต่อวงจร การวัดและการทดสอบไดโอด สารกึ่งตัวนำวงจรกรองกระแสแบบต่างๆ พร้อมฟิลเตอร์โดยใช้ออสซิลโลสโคปและมัลติมิเตอร์ การต่อวงจร การไบแอสวงจรทรานซิสเตอร์ไอซีแบบต่าง ๆ วงจรออปแอมป์วงจรกำเนิดความถี่และวงจรเครื่องขยายสัญญาณ