ความสำคัญของการผลิตพืช การจำแนกพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช เขตเกษตรกรรมและการจัดการในการผลิตพืช กระบวนการเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว