ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาหลักการเกษตร  นักศึกษาสามรถปฏิบัติตามหลักทฤษฎีในเรื่องการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง การเกษตรผสมผสานและการจัดการฟาร์ม กฎหมายเกษตร การพัฒนาการเกษตรในระบบราชการ และภาคเอกชน การเกษตรกับสังคมไทย

 


ความสำคัญของการเกษตร วิวัฒนาการเกษตร ระบบนิเวศเกษตร หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง การเกษตรผสมผสานและการจัดการฟาร์ม กฎหมายเกษตร การพัฒนาการเกษตรในระบบราชการ และภาคเอกชน การเกษตรกับสังคมไทย

Importance of agriculture; agricultural evolution; agricultural ecology, fundamental of plant production; animal husbandry; aquaculture; integrated farming system; agricultural law; agricultural development in government and private sector in Thai society