ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดงานอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำสะอาด วิธีการจัดการและการควบคุมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียจากที่อยู่อาศัย ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษสิ่งแวดล้อม การควบคุมและกำจัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถาบัน การจัดการสิ่งแวดล้อม เหตุรำคาญ กฎหมายและมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและฝึกปฏิบัติการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม