ทฤษฎีและการประยุกต์ของแรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ ความร้อน และเทอร์โมไดนามิกส์ อันตรกิริยาทางความโน้มถ่วง อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก