พัฒนานวัตกรรม แนวคิด ผลิตภัณฑ์ การเขียนภาพความคิดออกมาเป็นแผนภาพบล็อก การจัดทำต้นแบบตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รูปแบบโครงร่างการจัดทำเอกสารการวิจัย

       Develop innovative ideas, conceptual products, conceptual ideas, blogs. The prototype of inventions and innovations in electronics and telacommunication format of the research papers.


       พัฒนานวัตกรรม แนวคิด ผลิตภัณฑ์ การเขียนภาพความคิดออกมาเป็นแผนภาพบล็อก การจัดทำต้นแบบตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รูปแบบโครงร่างการจัดทำเอกสารการวิจัย

       Develop innovative ideas, conceptual products, conceptual ideas, blogs. The prototype of inventions and innovations in electronics and telacommunication format of the research papers.