ชนิดของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และที่มีแอลกอฮอล์ที่จะส่งผลต่อสุขภาพพลานามัย การผลิตเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมการผลิต การใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

Kinds of Non-alcoholic and alcoholic beverage that effect on healthy, processing non-alcoholic and alcoholic beverage, control, raw material usage and instrument.