กฎการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตำแหน่งใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน การประยุกต์ใช้กฎของนิวตัน งานและพลังงาน พลังงานศักย์และการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้น กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง  สมบัติของสสาร  กลศาสตร์ของของไหล  การสั่นสะเทือนและเสียง  ระบบของเลนส์  ทฤษฎีคลื่นของแสง  ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอรโมไดนามิกส์ และเครื่องจักรกลความร้อน ทฤษฎีจลน์