คำอธิบายรายวิชา

โครงสร้าง และหน้าที่ของสารอาหาร ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ การย่อย การดูดซึม และเมทาโบลึซึมของสารอาหารในร่างกายสัตว์โรคขาดสารอาหารในสัตว์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์

Structure and function of nutrients, gastrointestinal tract of animals, digestion, absorption and metabolism of nutrients, nutritional disorder in animals, chemical analysis of animal feed