สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบสายป้อนและช่องเดินสายป้อน ระบบเตือนไฟไหม้อัตโนมัติ ระบบโทรศัพท์ การป้องกันระบบไฟฟ้า การต่อลงดินของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริภัณฑ์ที่ใช้กับระดับแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง  ตลอดจนการบำรุงรักษาทางไฟฟ้าของบริภัณฑ์


หลักการทำงานและการประยุกต์เซนเซอร์อุตสาหกรรม ได้แก่ ลิมิตสวิตช์ โฟโตสวิตช์

พร็อกซิมิตีสวิตช์ อัลตราโซนิคเซนเซอร์ ตัววัดอุณหภูมิ ความดัน การไหล น้ำหนัก การเคลื่อนที่และเอนโคเดอร์ หลักการทำงานและ การประยุกต์อุปกรณ์ควบคุม เช่น รีเลย์ ไทเมอร์ ตัวนับ

PLC และตัวควบคุม ตัวอย่างจริงของระบบตรวจวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม


การปริพันธ์ด้วยปฏิยานุพันธ์ การประยุกต์ใช้ปริพันธ์จำกัดเขต รูปแบบของการปริพันธ์

ที่หาค่าไม่ได้ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลข อันดับและอนุกรมของจำนวน

การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน แนะนำสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้


หน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน การแบ่งประเภทและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด ความปลอดภัยและความแม่นยำ การวิเคราะห์ผลการวัด การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)และกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอล การวัดกำลังไฟฟ้า  ตัวประกอบกำลังและพลังงาน  การวัดค่า ความต้านทาน  ความเหนี่ยวนำและความเก็บประจุ การวัดความถี่และช่วงเวลา ปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้าต่างๆ