หลักชีววิทยาพื้นฐานและปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล์ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อสัตว์ การเจริญเติบโต ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ พันธุศาสตร์`และวิวัฒนาการ การเจริญเติบโต การจัดหมวดหมู่ พฤติกรรมของสัตว์ อาณาจักรสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยา