ศึกษาเกี่ยวกับ แก๊สอุดมคติ แก๊สจริง ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของแก๊ส สมบัติการนำพาของแก๊ส กฎข้อที่ 1, 2 และ 3 ของอุณหพลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค อุณหพลศาสตร์ของสารละลายที่ไม่นำไฟฟ้า