การเปรียบเทียบระหว่างจุลินทรีย์จำพวกโพรแคริโอตและยูแคริโอต การเจริญ เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ และการจัดจำแนกชนิด ความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ และกระบวนการติดเชื้อ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสากรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม