เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ ยางพาราตั้งแต่ การผลิต น้ำยาง การใช้ประโยชน์จากน้ำยาง