การทบทวนพื้นฐานทางด้านกลศาสตร์ดั้งเดิม  ฟังก์ชันคลื่น สมมติฐานของกลศาสตร์ ควอนตัม ตัวดำเนินการ ฟังก์ชันไอเกน ค่าไอเกน             ค่าคาดคะเน การพัฒนาการตามเวลาของฟังก์ชันสถานะ ตัวดำเนินการเฮอร์มิเชียน หลักการซ้อนทับและความสัมพันธ์ของคอมมิวเทเตอร์ ทฤษฎีบทการอนุรักษ์  การใช้สมการชเรอดิงเงอร์ ประยุกต์กับปัญหาในระบบหนึ่งมิติ  ออสซิลเลเตอร์แบบฮาร์มอนิก ปัญหาในระบบสองมิติ โมเมนตัมเชิงมุม ปัญหาในระบบสามมิติ และไฮโดรเจนอะตอม

          Review of fundamental concept of classical mechanics, wave function, postulates of quantum mechanics, operators,

eigen functions, eigen values, expectation values,

time dependence of state function, hermitian operators, superposition principle and commutator relations, conservation theorems, applications of Schrodinger equation for one dimensional problems, harmonic oscillator, two dimensional problems, angular momentum, three–dimensional problems, hydrogen atom.