โจทย์และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบจำนวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน เมทริกซ์ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ลำดับและอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน เวกเตอร์และการวิเคราะห์เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว สถิติเบื้องต้น ประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการชั้นเรียน ปรัชญา แนวคิดหลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  เทคนิควิธีและกระบวนการจัดการชั้นเรียน การจัดกิจกรรมในการแก้ปัญหาชั้นเรียน การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน การปฏิบัติการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนกับการจัดชั้นเรียนที่เหมาะสม

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย วิจัยในชั้นเรียน ขั้นตอนการวิจัย การวางแผนการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน การประเมินงานวิจัย การใช้และนำผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอน