หลักการ แนวคิดจากการใช้ข้อมูล การใช้สัญลักษณ์มาใช้ในการสื่อสารด้วยสื่อสมัยใหม่การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศสำหรับสื่อสมัยใหม่ สุนทรียศาสตร์ในสื่อสมัยใหม่ 

The principles and concepts using data, using symbols to communicate new media, data analysis and information analysis of new media in each era, as well as aesthetic of film

นักศึกษาที่จะเข้าเรียนรายวิชา COD2204-การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน สามารถเข้าเรียนได้โดยใช้รหัส cod2209 ครับ