การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย

Classroom เป็นบริการสาหรบั Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลือง กระดาษ มีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น สามารถทาสาเนาของ Google เอกสารสาหรับผู้เรียนแต่ละ คนได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดร์สาหรับแต่ละงานและผู้เรียนแต่ละคนเพื่อช่วยจัด ระเบียบใหผ้ ู้เรียนสามารถติดตามว่ามีอะไรครบกาหนดบ้างในหน้างาน และเริ่มทางานได้ด้วยการคลิกเพียง ครั้งเดียว ผู้สอนสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าใครทางานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถแสดงความ คิดเห็นและให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน Google Classroom


ด้วยคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้กําหนดจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓”

บรรยายในหัวข้อ “การใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนแบบออนไลน์


เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร การประชุมติดตามงาน การแชร์ช้อมูลเอกสาร การทำข้อสอบ แบบสอบถาม ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้จากทุกสถานที่ และทุกอุปกรณ์ (PC / Notebook / Tablet / มือถือ)

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 มหาวิทยาลัยทุกแห่งในไทยต้องสอนออนไลน์ คนทำงานจำนวนมากก็ทำงานที่บ้าน และมีหลายคนเรียนคอร์สออนไลน์ในเรื่องที่ตัวเองสนใจ จึงจำเป็นต้องวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์

ศึกษาและจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับศาสตร์ เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสำคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น (The Art of Sound) และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว (The Art of Movement) สู่ทัศนศิลป์ (visual Arts) ศิลปะดนตรี (Musical Arts) และศิลปการแสดง (Performing Arts) ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า จาก (1) ระดับการรำลึก (Recognitive) (2) ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย (Acquantive) และ (3) นำเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง (Appreciative) เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ่งทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Appreciation)

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นระบบในลักษณะท่ีอาจารย์เป็นผู้บริหารจัดการเน้ือหาในระบบ ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บผลการเข้าเรียน การทำกิจกรรมกรรม ต่าง ๆ คะแนนผ่านระบบท่ีติดต้ังท่ี URL : https://e-learning.reru.ac.th โดยใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ ท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า LMS ท่ี ย่อมาจาก Learning Management System เป็นซอฟต์แวร์ท่ีทำหน้าท่ี บริหารการจัดการเรียนการ สอนออนไลน์


ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นระบบในลักษณะที่อาจารย์ เป็นผู้บริหารจัดการเนื้อหาในระบบให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในห้อง และมอบหมายงานให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการเก็บคะแนนผ่านระบบ ติดต้ังที่ URL: http://www.e-learning.reru.ac.th เป็น Moodle Version 3 เป็นซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ โดยท่ีผู้สอนนาเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามท่ีได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้ตามสะดวก ส่วนผู้เรียนก็สามารถเข้าถึงเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บไซต์ ทั้งผู้สอนและ ผู้เรียนสามารถติดต่อ สื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารท่ีระบบจัดไว้ให้ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ห้อง สนทนา กระดานถาม-ตอบ